Kansas 3rd Infantry Militia (Union)

    Kansas, United States of America