Thomas Douglas  (1895)

Thomas Douglas (1895)

World War I