Anthony Castelli  (1942)

Anthony Castelli (1942)

Vietnam War · US Army