Anthony Iosue  (1923)

Anthony Iosue (1923) - Photos

Korean War