Kansas 16th Infantry Militia (Union)

    Kansas, United States of America