Henry Flesher

Henry Flesher

US Revolutionary War · US Army · Sergeant