Thomas Dozier  (1947)

Thomas Dozier (1947)

Vietnam War · US Army