Bilal Rahman  (1931)

Bilal Rahman (1931)

Korean War · US Navy