Gustav Kobow

    Gustav Kobow


    Spanish-American War · US Army

    United States of America
    Kobow, Gustav (Pvt) - Page 1Kobow, Gustav (Pvt) - Page 1