Samuel R Gibbony

    Samuel R Gibbony


    Spanish-American War · US Army

    United States of America
    Gibbony, Samuel R (Pvt) - Page 1Gibbony, Samuel R (Pvt) - Page 1