New York 160th Infantry, Company K (Union)

    21 Nov 1862

    New York 160th Infantry, Company K organized at New York.

    01 Nov 1865

    New York 160th Infantry, Company K mustered out at New York.