New York 90th Infantry, Company I (Union)

    01 Nov 1861

    New York 90th Infantry, Company I organized at New York.

    09 Feb 1866

    New York 90th Infantry, Company I mustered out at New York.